Regulamin usług serwisowych świadczonych przez firmę INF-MEDIA

 1. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu gwarantujemy użytkownikom sprzętu komputerowego usługi serwisowe na wysokim i profesjonalnym poziomie.
 2. Oryginał dokumentu potwierdzającego przyjęcie Zlecenia Serwisowego jest jedynym dokumentem pozwalającymi na odbiór sprzętu z serwisu. Podczas odbioru wspomniany dokument zostaje zwrócony wystawcy. W przypadku klientów zlecających naprawę za pośrednictwem firm kurierskich takim dokumentem jest oryginał listu przewozowego.
 3. Korespondencja i wymiana informacji odbywa się wyłącznie ze zlecającym naprawę, którego dane widnieją na Zleceniu Serwisowym lub z osobami upoważnionymi przez Zleceniodawcę.
 4. Klient zlecając podjęcie działań serwisowych sprzętu komputerowego powinien sporządzić kopię zapasową danych znajdujących się na nośnikach pamięci. INF-MEDIA nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów podczas wykonywania czynności serwisowych (za wyjątkiem sytuacji gdy zlecenie obejmuje również archiwizację danych wskazanych przez Klienta).
 5. Diagnoza powierzonego urządzenia zostanie przeprowadzona wyłącznie pod kątem usterki podanej przez Klienta.
 6. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Testowanie sprzętu zgłoszonego do naprawy płatnej lub pogwarancyjnej jest odpłatne. Opłata pobierana jest również w przypadku nie podjęcia naprawy lub niemożliwości wykonania naprawy.
 8. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
 9. W przypadku zlecenia naprawy systemów operacyjnych istnieje możliwość i ryzyko braku skutecznej metody naprawy lub nieopłacalność operacji (nakładów pracy oraz kosztów z tym związanych) i zwrotu sprzętu z nienaprawionym systemem który będzie miał odmienne objawy od zgłoszonych. Wynika to z możliwości oraz technik naprawy systemów operacyjnych.
 10. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za częściową lub całkowitą utratę danych lub programów znajdujących się na dyskach twardych dostarczanych wraz ze sprzętem komputerowym do serwisu. Specyfika realizacji każdej naprawy przy znajdującym się w serwisowanym sprzęcie komputerowym nośniku danych, naraża te dane na uszkodzenie lub usunięcie, w związku z tym prosimy o wykonanie kopi bezpieczeństwa swoich zbiorów przechowywanych na dyskach twardych przed oddaniem sprzętu komputerowego do serwisu lub zlecenie tego serwisowi.
 11. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego ani żadnych aplikacji będących zainstalowanych na sprzęcie komputerowym powierzonym serwisowi.
 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
 13. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za treści na nośnikach informacji znajdujące się w sprzęcie komputerowym powierzonym serwisowi, a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.
 14. W przypadku zlecenia instalacji systemu operacyjnego oraz oprogramowania komercyjnego Klient zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych danych licencyjnych (klucze rejestracyjne, pliki z licencjami itp) wymaganych do prawidłowej instalacji i konfiguracji oprogramowania.
 15. Dodatkowo opłata za diagnozę pobierana jest, gdy: zgłoszony do naprawy sprzęt okaże się sprawny, usterka jest wynikiem niewłaściwej pracy oprogramowania, a nie sprzętu
 16. Zlecając naprawę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych producentów sprzętu komputerowego, w stosunku do których realizowane są naprawy płatne, do celów związanych z naprawą gwarancyjną sprzętu będącego w posiadaniu użytkownika.
 17. Za sprzęt pozostający w serwisie pobierana jest opłata magazynowa w wysokości 10 zł dziennie w przypadku, gdy odbiór nastąpi po okresie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nienaprawionego na podany przez Zleceniodawcę numer telefonu, adres poczty E-mail lub w inny sposób wskazany przez klienta. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej,wydanie sprzętu nastąpi po uregulowaniu opłaty na rzecz serwisu komputerowego.
 18. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających odbiór sprzętu z serwisu w terminie podanym w pkt. 19 istnieje możliwość przedłużenia tego okresu bez naliczania opłaty magazynowej. W tym celu należy skontaktować się z Inf-media w celu dokonania uzgodnień.
 19. Po upływie 60 dni kalendarzowych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nienaprawionego na podane dane kontaktowe, uznaje się że Klient z własnej woli wyzbył się własności sprzętu a tym samym sprzęt jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego.Na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego Inf-media nabywa prawa do porzuconego sprzętu przez jego objecie w posiadanie samoistne. 20.Każdy Klient firmy Inf-media oddający sprzęt do naprawy jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddający sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa, na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.